fbpx

Wygraj metamorfozę o wartości 5000 zł

II Edycja Konkursu „Metamorfoza Oczarowana Pięknem”. Poznaj zespół 7 profesjonalistek. Zgłoś się i wygraj przemianę o wartości 5000 zł! Przyznajemy również II i III miejsce!

Post konkursowy

Głosowanie zakończy się za:

Regulamin konkursu

Metamorfoza Oczarowana Pięknem

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorkami konkursu pod nazwą „Metamorfoza – oczarowana pięknem edycja II” (dalej: Konkurs) są:
  • Marta Pietrzyk – Zielony Kadr,

  • Arleta Filo –  Wonderful lashes by Arleta,

  • Dominika Gaudyn – Dominika Gaudyn Make Up,

  • Sandra Bańka – Z Pazurem Salon Kosmetyczny
  • Klaudia Olaszewska – Opalanie natryskowe Klaudia Olaszewska
  • Angelika Poznańska – Angelika Poznańska Studio Stylizacji
  • Sylwia Baran – Hair up by Sylwia Baran
 2. Ogólnopolski Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem mediów w prasie i profilu prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/zielonykadr/.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. 
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.

§ 2
Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie jednego krótkiego filmu lub jednego kolażu z dwóch fotografii z aktualną na dzień dzisiejszy własną sylwetką oraz twarzą przedstawionymi frontalnie w całości (zdęcie w formie kolażu, czyli połączenia ze sobą dwóch ujęć na jednej fotografii).
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia: 4.03.2021 roku o godz. 18:00 i kończy się w dniu 28.03.2020 roku o godz. 23:59.
 • I etap – do 14.03.2021 roku do godz. 23:59 – zgłaszanie się uczestniczek do konkursu.
 • II etap – do 22.03.2021 roku do godz. 23:59 – wyłonienie przez Jury 3 finalistek. Rozpoczęcie głosowania internautów na finalistkę na Facebook’u poprzez wstawienie komentarza z wybranym numerem kandydatki pod wyznaczonym w czasie trwania konkursu pod postem konkursowym.
 • Zakończenie głosowania internatuów w II etapie – 28.03.2021.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na Facebooku nastąpi nie później niż do 7 dni po zakończeniu głosowania w II etapie Konkursu.
 • Ustalenie terminu realizacji metamorfozy nastąpi indywidualnie z laureatkami.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie i zasady

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu. 
 3. Do Konkursu z okazji Dnia Kobiet mogą zgłosić się kobiety w wieku od 18 lat do 65 roku życia.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. umieszczenie Fotografii lub Filmu w serwisie Facebook, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu. 
 5. Zgłoszenie może dotyczyć jednego kolażu lub filmu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej fotografii lub filmu brane pod uwagę jest pierwsze zgłoszenie.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien:
 • umieścić pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage Zielony Kadr Marta Pietrzyk w formie komentarza, kolażu wykonanego z dwóch fotografii lub film z aktualną na dzień dzisiejszy własną sylwetką ciała oraz twarzą
 • oznaczyć w tym samym komentarzu interaktywnym znacznikiem 3 przyjaciółki, które wezmą udział w zabawie.
 • udostępnić post konkursowy.

§ 4
Przebieg Konkursu

 1. Spośród fotografii i filmów w I etapie zostaną wyłonione 3 (słownie: trzy) finalistki, najlepsze w ocenie Jury tj. najbardziej oryginalne pod względem predyspozycji do Metamorfozy. Ocenie podlega osoba przedstawiona na kolażu lub filmie. Zabronione jest korzystanie z filtrów wygładzających twarz oraz fotomontaży. Jury zastrzega sobie prawo do wycofania takich zgłoszeń. Autorki wyłonionych fotografii lub filmów automatycznie przechodzą do II etapu Konkursu jako Finalistki. W II etapie poprzez głosowanie internautów w formie komentarzy zostanie wyłoniona Główna Nagroda w formie Metamorfozy oraz II i III miejsce. Laureatka wyłoniona w głosowaniu internautów staje się Zwycięzcą Metamorfozy.
 2. Decyzje w przedmiocie wyboru Finalistek I etapu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Jury jako Komisję Konkursową składające się z Organizatorek.
 3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do 7 dnia od zakończenia Konkursu w zakresie profilu Facebook Zielony Kadr Marta Pietrzyk.
 4. Organizator wyśle za pośrednictwem serwisu Facebook informację o wygranej.
 5. W ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć i ustalić przebieg realizacji nagrody z Organizatorkami. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do dyspozycji Fundatorek.

§ 5
Nagrody

 1. Fundatorkami nagród w Konkursie są Organizatorki.
 2. Nagrodą Główną dla Laureatki Konkursu „Metamorfoza – oczarowana pięknem etap II” jest szereg zabiegów z profesjonalną sesją zdjęciową o łącznej wartości 5000 zł, które wyszczególnione obejmują:
  • Zielony Kadr Marta Pietrzyk – wykonanie sesji zdjęciowej w stylu street fashion “przed i po” metamorfozie – 2000 zł
  • Wonderful lashes by Arleta – Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą Russian Volume – 250 zł
  • Dominika Gaudyn Make up – 2 makijaże twarzy – 370 zł
  • Z Pazurem Salon Kosmetyczny – makijaż permanentny brwi metodą pudrową – 700 zł
  • Angelika Poznańska Studio Stylizacji  stylizacja paznokci –  kompleksowy zabieg przedłużania paznokci plus sezonowe zdobienia – Spa pedicure – opracowanie podeszwy stopy plus wykonanie pedicure hybrydowego 180 zł
  • Opalanie natryskowe Klaudia Olaszewska –  dwukrotne opalanie natryskowe – 200 zł
  • Hair up by Sylwia Baran –  metamorfoza włosów z pielęgnacją indywidualnie dobraną do włosów i zestaw kosmetyków do pielęgnacji włosów – 1300 zł
 3.  Nagrodą za II miejsce dla Laureatki Konkursu „Metamorfoza – oczarowana pięknem etap II” jest szereg zabiegów z profesjonalną sesją zdjęciową, które wyszczególnione obejmują:
  • Zielony Kadr Marta Pietrzyk – bon rabatowy w wysokości -50% na dowolną, indywidualną sesję plenerową
  • Wonderful lashes by Arleta – stylizacja rzęs metodą lekkich objętości
  • Z Pazurem Salon Kosmetyczny – lifting brwi
  • Angelika Poznańska Studio Stylizacji – manicure hybrydowy
  • Opalanie natryskowe Klaudia Olaszewska – opalanie natryskowe – 50% na usługi
  • Hair up by Sylwia Baran – koloryzacja jednolita
 4.  Nagrodą za III miejsce dla Laureatki Konkursu „Metamorfoza – oczarowana pięknem etap II” jest szereg zabiegów z profesjonalną sesją zdjęciową, które wyszczególnione obejmują:
  • Zielony Kadr Marta Pietrzyk – bon rabatowy w wysokości -30% na dowolną, indywidualną sesję plenerową
  • Wonderful lashes by Arleta – stylizacja rzęs metodą klasyczną
  • Z Pazurem Salon Kosmetyczny – stylizacja paznokci metodą hybrydową
  • Angelika Poznańska Studio Stylizacji – manucure – 50% na usługi
  • Opalanie natryskowe Klaudia Olaszewska – opalanie natryskowe – 30% na usługi
  • Hair up by Sylwia Baran – zabieg botox na włosy
 5. Laureat jest zwolniony ze zryczłatowanego 10% podatku potrąconego od  wartości nagrody i odpowadzonego do urzędu skarbowego.
 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 7. W przypadku rezygnacji z Metamorfozy na którymkolwiek z etapów w czasie jej realizacji, Zwycięzca jest zobowiązany zwrócić koszty równowartości całej nagrody.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa jako Jury składa się z Organizatorek Konkursu. 

§ 7
Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 1. Przesłanie Fotografii lub Filmu zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 2 Regulaminu równoznaczne jest z:

a) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Fotografii lub Filmu zgłoszonego do Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszona Fotografia lub Film jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

b) Udzieleniem przez Uczestnika na rzecz firmy Zielony Kadr oraz Organizatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Fotografii lub Filmu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii lub Filmu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Fotografii lub Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Fotografię lub Film utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Fotografii lub Filmu w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia lub filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.

c) zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do Fotografii lub Filmu względem Organizatorów, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Fotografii lub Filmu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach lub Filmach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób.

3. W przypadku wystąpienia na Fotografii lub w Filmie wizerunku Uczestnika wyraża on zgodę na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym w § 7 ust 1. Na Filmie lub Fotografii może znajdować się wyłącznie wizerunek Uczestnika zgłaszającego daną Fotografie lub Film.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Fotografii lub Filmów pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz 4, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 9 Regulaminu. 

§8
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem są Organizatorki.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marta@zielonykadr.pl.
 3. Organizator Konkursu jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
 4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz dostarczenia Nagrody, w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunek, w przypadku gdy Fotografia lub Film zgłoszone do Konkursie zawierają wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, dane właściwego urzędu skarbowego, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL (do rozliczenia nagrody zgodnie z przepisami podatkowymi). Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.
 9. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

§ 9
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników (oraz osoby których wizerunek znalazł się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach) przez cały czas trwania konkursu, a także w terminie do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursy, w formie pisemnej, listem poleconym na adres e-mail: marta@zielonykadr.pl
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom w zakresie profilu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na marta@zielonykadr.pl  z informacją o takiej rezygnacji z konta, którego używa w zakresie serwisu Instagram. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy (oraz każda z osób, która znajduje się na zdjęciu zgłoszonym do konkursu) mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marta@zielonykadr.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 10 dni. 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Metamorfoza – oczaruj pięknem” (dalej: „Konkurs”) jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marta@zielonykadr.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

 

Zespół Metamorfoz

7 profesjonalistek dokona wyjątkowej przemiany. To my zadbamy o Twój wygląd i zwieńczymy tę wyjątkową chwilę sesją zdjęciową!

Zielony Kadr Marta Pietrzyk

Z Pazurem Salon Kosmetyczny Sandra Bańka 

Wonderful Lashes by Arleta Filo

Angelika Poznańska Studio Stylizacji

Dominika Gaudyn make up

Opalanie natryskowe Klaudia Olaszewska

Hair up by Sylwia Baran