fbpx

12 Pór Roku – wystawa z pokazem mody

Autor admin
29 listopada, 2019

12 Pór Roku

Autorski projekt kreacji Marty Pietrzyk Zielony Kadr z naturalnych surowców do sesji zdjęciowych.

Idea projektu

„12 Pór Roku”, to autorski projekt przedstawiający ścisłe powiązanie człowieka z naturą. W ciągu roku zobrazowałam wielowymiarową wizję. Stworzyłam 12 naturalistycznych kreacji w oparciu o różne gałęzie sztuki: malarstwo, projektowanie ubioru, fotografię i florystykę. Wykonałam akwarelowe szkice żurnalowe, które posłużyły mi jako wzór do własnoręcznego wykonania stylizacji z ponad 50 gatunków roślin i elementów środowiska jak np. szyszki, pióra, kora, mech. Projekty są przesłaniem swobody i prawdziwości w przedstawieniu swojego wizerunku w przeciwieństwie do kreowania, które narzucają nam dyktatorzy mody. Zaprosiłam do projektu 11 kobiet, które wedle miesiąca swoich urodzin założyły odpowiednie stylizacje i wzięły udział w sesji. Sama wcieliłam się w swój miesiąc – wrzesień. Zdjęcia wykonywałam na bieżąco w każdym miesiącu roku przez co odnalazłam silnie powiązane postaci z krajobrazem. W kolorowych kreacjach zmiennych w porach roku widzimy naszą różnorodność. Każdy ze strojów jest indywidualnym przedstawieniem osobowości, które scala natura. Przeznaczeniem człowieka jest życie wśród natury, bez której jego twórczość i byt nie mogą istnieć. Jako fotograf i architekt krajobrazu biorę udział w procesie twórczym mając świadomość, że natura ma siłę zgładzić wszystko co stworzę. „12 Pór Roku”, to obraz ludzkiej tożsamości. Żyję by tworzyć i tworzę by żyć.

Project idea
„12 Pór Roku” (ang. 12 seasons of the year) is an original project showing the close relationship between man and nature. During the year, I visualized a multidimensional vision. I created 12 naturalistic creations based on various branches of art: painting, clothing design, photography and floristry. I made watercolor journal sketches, which were used as a model for hand-made stylization from over 50 species of plants and environmental elements such as cones, feathers, bark, moss. Designs are a message of freedom and truthfulness in presenting your image as opposed to creation that dictators of fashion impose on us. I invited 11 women to the project who, according to the month of their birth, put on the right styles and took part in the session. I played my own month – September. I took pictures on a regular basis every month of the year, which caused me to find strongly connected characters with the landscape. We see our diversity in colorful creations changing in the seasons. Each of the costumes is an individual representation of the personality that unites nature. Man’s destiny is to live among nature, without which his creativity and existence cannot exist. As a photographer and landscape architect, I take part in the creative process being aware that nature has the power to destroy everything I create. The „12 Pór Roku” are a picture of human identity. I live to create and I create to live.

Gala 12 Pór Roku

Pokaz mody

Album

    Dodaj komentarz

Najnowsze wpisy
24 stycznia, 2024