fbpx

Metamorfoza „Oczarowana Pięknem” – konkurs

Autor admin
8 marca, 2020

Zapowiedź konkursu

Finałowa sesja Metamorfozy Oczarowanej Pięknem

12 lipca 2020 roku odbyła się finałowa sesja zdjęciowa konkursu „Metamorfozy Oczarowanej Pięknem” zrealizowana przez nasze studio Zielony Kadr w wykonaniu foto i wideo – relacji Marty i Damiana Pietrzyków.

Laureatką konkursu z liczbą 1198 głosów została Angelika Poznańska wybrana przez internautów głosujących na naszym fanpage. Przemiana Angeliki przebiegała wieloetapowo. W ostatnim dniu spotkaliśmy się w Chrzanowie (woj. małopolskie) w salonie fryzjerskim mistrzyni Moniki. Profesjonalistkami, które wykonały metamorfozę od stóp do głów o wartości 5000 zł są:

👄 Kosmetyka Pielęgnacyjna i Upiększająca która wykonała profesjonalną pielęgnację mająca na celu odmłodzenie i poprawę kondycji skóry oraz makijaż permanentny brwi.
👁 Wonderful lashes by Arleta wykonała fenomenalnie przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 4-5D.
💄 Dominika Gaudyn Make Up wykonała dwa świetne makijaże do stylizacji casualowej i sportowej.
👠 Maloma zaproponowała 3 zestawy ubioru ze swojej najnowszej kolekcji.
👩 Moniaa Hair Story fachową ręką wykonała cięcie i koloryzację włosów.
📷 Zielony Kadr Marta Pietrzyk –  wykonaliśmy 2 profesjonalne sesje zdjęciowe mające na celu zestawić naturalne piękno laureatki z jej niesamowitą przemianą w stylu street fashion. Myślą przewodnią projektu jest kobieta zmieniająca swoje oblicze. Sesja odbyła się w Chrzanowie (woj. małopolskie).

Sesja naturalistyczna laureatki

Sesja finałowa laureatki

Regulamin Konkursu – Metamorfoza Oczarowana Pięknem

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorkami konkursu pod nazwą „Metamorfoza – oczarowana pięknem” (dalej: Konkurs) są:
  • Marta Pietrzyk – główna koordynatorka i fotograf – Zielony Kadr,

  • Arleta Filo – stylistka rzęs – Wonderful lashes by Arleta,

  • Ola Ząbkowska – kosmetolog – Nina gabinet kosmetyki profesjonalnej,

  • Dominika Gaudyn – makijażystka –  Dominika Gaudyn Make Up,

  • Marta Jamroś – butik – Maloma,

  • Monika Skowronek – fryzjerka –  Studio M Fryzjerskie.

 2. Ogólnopolski Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem mediów w prasie i profilu prowadzonego w ramach internetowego serwisu społecznościowego Facebook dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/zielonykadr/.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez osoby biorące udział w Konkursie powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
 4. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu.

§ 2
Przedmiot i czas trwania Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie jednego krótkiego filmu lub jednego kolażu z dwóch fotografii z aktualną na dzień dzisiejszy własną sylwetką oraz twarzą przedstawionymi frontalnie w całości (zdęcie w formie kolażu, czyli połączenia ze sobą dwóch ujęć na jednej fotografii).
 2. Konkurs rozpoczyna się dnia: 28.02.2020 roku o godz. 23:59 i kończy się w dniu 15.03.2020 roku o godz. 23:59.
 • I etap – do 8.03.2020 roku do godz. 23:59 – zgłaszanie się uczestniczek do konkursu.
 • II etap – do 15.03.2020 roku do godz. 23:59 – wyłonienie przez Jury 3 finalistek. Głosowanie internautów na finalistkę na Facebook’u poprzez wstawienie poszczególnych interakcji pod wyznaczonym w czasie trwania konkursu postem konkursowym.
 • Ogłoszenie wyników konkursu na Facebooku nie później niż do 7 dni po zakończeniu II etapu Konkursu.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania oraz adres do doręczenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do Konkursu w sposób opisany w ust. 4 niniejszego paragrafu.
 3. Do Konkursu z okazji Dnia Kobiet mogą zgłosić się kobiety w wieku od 18 lat do 65 roku życia.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie tj. umieszczenie Fotografii lub Filmu w serwisie Facebook, stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenie może dotyczyć jednego kolażu lub filmu. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej fotografii lub filmu brane pod uwagę jest pierwsze zgłoszenie.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik powinien:

§ 4
Przebieg Konkursu

 1. Spośród fotografii i filmów w I etapie zostaną wyłonione 3 (słownie: trzy) finalistki, najlepsze w ocenie Jury tj. najbardziej oryginalne pod względem predyspozycji do Metamorfozy. Ocenie podlega osoba przedstawiona na kolażu lub filmie. Zabronione jest korzystanie z filtrów wygładzających twarz oraz fotomontaży. Jury zastrzega sobie prawo do wycofania takich zgłoszeń. Autorki wyłonionych fotografii lub filmów automatycznie przechodzą do II etapu Konkursu jako Finalistki. W II etapie poprzez głosowanie internautów zostanie wyłoniona Główna Nagroda w formie Metamorfozy. Laureatka wyłoniona w głosowaniu internautów staje się Zwycięzcą Metamorfozy.
 2. Decyzje w przedmiocie wyboru Finalistek I etapu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podejmowane są przez Jury jako Komisję Konkursową składające się z Organizatorek.
 3. Ogłoszenie wyników rywalizacji w ramach Konkursu, następuje w terminie do 7 dnia od zakończenia Konkursu w zakresie profilu Facebook Zielony Kadr Marta Pietrzyk.
 4. Organizator wyśle za pośrednictwem serwisu Facebook informację o wygranej.
 5. W ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 Zwycięzca zobowiązany jest odpowiedzieć i ustalić przebieg realizacji nagrody z Organizatorkami. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych o których mowa w zdaniu poprzednim, skutkują utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do dyspozycji Fundatorek.

§ 5
Nagrody

 1. Fundatorkami nagród w Konkursie są Organizatorki.
 2. Nagrodą Główną dla Laureatki II etapu Konkursu „Metamorfoza – oczarowana pięknem” jest szereg zabiegów z profesjonalną sesją zdjęciową, które wyszczególnione obejmują:
  • makijaż permanentny, brwi i ust o wartości 920 zł; profesjonalną pielęgnację mająca na celu odmłodzenie i poprawę kondycji skóry. Indywidualnie dobrane zabiegi plus wypełnienie kwasem hialuronowym zmarszczek lub powiększenie ust. do 1000 zł; stylizacja paznokci o wartości 80 zł. Łącznie 2000 zł ufundowane przez Ninę gabinet kosmetyki profesjonalnej,
  • przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 4-5D o wartości 250 zł wykonane w salonie Wonderful lashes by Arleta.
  • makijaż okolicznościowy w cenie 250 zł wykonany w salonie Dominika Gaudyn Make Up,
  • cięcie i koloryzacja włosów o wartości 800 zł wykonane w salonie fryzjerskim Studio M fryzjerskie.
  • stylizacja w formie 2-3 zestawów ubrań z najnowszej kolekcji o wartości 300 zł. Dodatkowo fachowa pomoc stylistki przy wyborze fasonów i kolorów o wartości 300 zł, w sumie bon o wartości 600 zł ufundowany przez Butik Maloma,
  • profesjonalna sesja zdjęciowa Laureatki Konkursu „Metamorfoza – oczarowana pięknem” o wartości 1100 zł, wykonana przez Martę Pietrzyk w studio fotograficznym Zielony Kadr.
 3. Laureat jest zwolniony ze zryczłatowanego 10% podatku potrąconego od  wartości nagrody i odpowadzonego do urzędu skarbowego.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody, w tym jej wymiany na ekwiwalent pieniężny.
 5. W przypadku rezygnacji z Metamorfozy na którymkolwiek z etapów w czasie jej realizacji, Zwycięzca jest zobowiązany zwrócić koszty równowartości całej nagrody.

§ 6
Komisja Konkursowa

 1. Komisja Konkursowa jako Jury składa się z Organizatorek Konkursu.

§ 7
Szczegółowe zasady i warunki prawne Konkursu

 1. Przesłanie Fotografii lub Filmu zgodnie z zasadami wskazanymi w § 2 ust. 2 Regulaminu równoznaczne jest z:

a) z zagwarantowaniem przez Uczestnika, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Fotografii lub Filmu zgłoszonego do Konkursu w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszona Fotografia lub Film jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich.

b) Udzieleniem przez Uczestnika na rzecz firmy Zielony Kadr oraz Organizatora niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Fotografii lub Filmu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili akceptacji Regulaminu polach eksploatacji, a w szczególności:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii lub Filmu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Fotografii lub Filmu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Fotografię lub Film utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Fotografii lub Filmu w sposób inny niż określony w ppkt 2) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia lub filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu.

c) zobowiązaniem się przez Uczestnika do niewykonywania autorskich praw osobistych do Fotografii lub Filmu względem Organizatorów, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Fotografii lub Filmu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach lub Filmach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich oraz wizerunków innych osób.

3. W przypadku wystąpienia na Fotografii lub w Filmie wizerunku Uczestnika wyraża on zgodę na jego wykorzystanie i rozpowszechnianie w zakresie określonym w § 7 ust 1. Na Filmie lub Fotografii może znajdować się wyłącznie wizerunek Uczestnika zgłaszającego daną Fotografie lub Film.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Fotografii lub Filmów pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz 4, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 9 Regulaminu.

§8
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z Konkursem są Organizatorki.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marta@zielonykadr.pl.
 3. Organizator Konkursu jest podmiotem przetwarzającym dane powierzone przez Administratora.
 4. Administrator powierza do przetwarzania podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe uczestników konkursu w zakresie niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie oraz dostarczenia Nagrody, w celach związanych z realizacją konkursu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie obejmują: nazwę swojego profilu na portalu Facebook oraz wizerunek, w przypadku gdy Fotografia lub Film zgłoszone do Konkursie zawierają wizerunek Uczestnika. Dane osobowe niezbędne do uzyskania nagrody obejmują także imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, dane właściwego urzędu skarbowego, numer identyfikacji podatkowej lub PESEL (do rozliczenia nagrody zgodnie z przepisami podatkowymi). Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
 6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”), jako informacje niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, w związku z akceptacją regulaminu Konkursu przez Uczestnika.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
 8. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników, którzy nie wygrali nagrody zakończy się z upływem dwóch miesięcy od końca Okresu Trwania Konkursu.
 9. Dane osobowe zwycięzców Konkursu w postaci wizerunku (jeśli ich praca konkursowa zawierała wizerunek) będą przetwarzane do 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu, w związku z udzieloną licencją. Okres przetwarzania danych osobowych uczestników, którzy wygrali Nagrodę w Konkursie zakończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się okres trwania konkursu (w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej).
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej.
 11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych do wskazanych powyżej celów może zostać wyrażona przez osobę, która ukończyła 16 lat.

§ 9
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników (oraz osoby których wizerunek znalazł się na zgłoszonych do konkursu zdjęciach) przez cały czas trwania konkursu, a także w terminie do 14 dni licząc od ogłoszenia wyników Konkursy, w formie pisemnej, listem poleconym na adres e-mail: marta@zielonykadr.pl
 2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail), wskazanie jej przyczyn.
 3. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji (w zależności od drogi jaką złożył reklamację) listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom w zakresie profilu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na marta@zielonykadr.pl  z informacją o takiej rezygnacji z konta, którego używa w zakresie serwisu Instagram. Rezygnacja w przypadku Zwycięzcy, powoduje utratę prawa do przyznanej nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy (oraz każda z osób, która znajduje się na zdjęciu zgłoszonym do konkursu) mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marta@zielonykadr.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 10 dni.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Metamorfoza – oczaruj pięknem” (dalej: „Konkurs”) jest Organizator. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marta@zielonykadr.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, w szczególności agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi IT, tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji w/w celu. Masz prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

  Dodaj komentarz

Najnowsze wpisy
24 stycznia, 2024